Mae eich adborth chi'n bwysig iawn wrth brofi fersiwn beilot Geirfan. P'un ai ydych chi eisiau beirniadu, canmol, neu ofyn cwestiwn, basai hi'n hyfryd i glywed wrthoch chi! Anfonwch ebost neu dewch i gael sgwrs ar Mastodon neu ar Trydar.

Mae'r dudalen hon yn eich tywys ar fyr o eiriau drwy cynnwys Geirfan, gan ddefnyddio lluniau wedi'u labelu i ddangos trefniant y geiriadur, ac i esbonio ystyr symbolau.
A numbered image of a navigation
     bar. The numbered items are as follows: 1 - the main site icon; 2 - the
     search bar; 3 - the search button; 4 - four navigation buttons for the home page, about page,
     guide, and index.
 1. Eicon Geirfan. Cliciwch/tapiwch i fynd adref.
 2. Blwch chwilio. Teipiwch air Cymraeg yma i chwilio amdano yn y geiriadur.
 3. Botwm chwilio. Rhaid clicio/tapio'r botwm i ddechrau chwilio.
 4. Botymau llywio. Botymau sy'n arwain at y tudalenau adref, cyflwyno Geirfan, defnyddio Geirfan, a'r mynegai.
A numbered image of a dictionary headword. The numbered items are as follows: 5 - the audio play button; 6 - the icon for
     a tooltop; 7 - the icon for a warning note; 8 - a yellow triangle icon.
 1. Botwm Chwarae. Cliciwch/Tapiwch er mwyn chwarae clip sain.
 2. Gair i Gall. Cliciwch/Tapiwch er mwyn agor blwch gwybodaeth defnyddiol sy'n berthnasol i'r eitem cyfagos. (Cliciwch/Tapiwch unrhywle ar y dudalen i gau'r blwch eto).
 3. Nodyn o rhybydd. Mae'r symbol yn dangos nodyn sy'n eich rhybyddio ynglŷn â gwallau iaith cyffredin.
 4. Gradd anhawster y prifair. Mae'r triongl yn berthynol at system lliwiau'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaetholl Ar ochr dde'r triongl, rhoddir graddau anhawster y Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
A numbered image of the dictionary headword 'tŷ'. The numbered items
  are as follows: 9 and 10 - audio play buttons labelled with the letters 'S' and 'N'; 11 - an
  approximate pronunciation guide; 12 - a pronunciation guide using the International Phonetic
  Alphabet.
 1. Botwm Chwarae (acen De Cymru) Cliciwch/tapiwch i glywed person gydag acen o'r De yn ynganu'r prifair.
 2. Botwm Chwarae (acen Gogledd Cymru) Cliciwch/tapiwch i glywed person gydag acen o'r Gogledd yn ynganu'r prifair.
 3. Canllaw ynganu bras. Canllawiau bras iawn ydy'r rhain, sy'n defnyddio confensiynnau sillafu'r Saesneg. Dydy hi ddim bob amser yn bosib cynrychioli ynganiad y Gymraeg yn y ffordd hon, fodd bynnag, felly ni ddylid eu defnyddio yn lle'r clipiau sain neu'r trawsgrifiad ffonetig a roddir oddi tano.
 4. Trawsgrifiad yr Wyddor Ffonetig Ryngwladol (GFfR) Mae'r blwch gwybodaeth sydd ynghlwm â phob trawsgrifiad GFfR yn cynnwys dolen sy'n cysylltu â tudalen Wikipedia Saesneg sy'n trafod y GFfR.
A numbered image of two dictionary senses. The numbered items
  are as follows: 13a - the part of speech label 'adjective'; 13b - the part of speech label
  'adverb'; 14a - a numbered definition; 14b - an unnumbered definition; 15a - a usage label
  preceding a definition explaining how the headword is used in combination with another word; 15b
  - a usage label which reads 'slang'; 16 - a note following the definition, explaining
  the contexts in which this sense occurs.
 1. (a & b) Adrannau rhan ymadrodd. Mae pob cofnod yn y geiriadur yn cynnwys o leiaf un adran rhan ymadrodd. Cyflwynir y rhannau ymadrodd mewn blychau ar wahân.
 2. (a & b) Diffiniadau. Rhoddir rhifau ar diffiniadau (14a) pan fo adran rhan ymadrodd yn cynnwys mwy nag un prif ystyr. Ni roddir rhifau (14b) pan fo un prif ystyr yn unig.
 3. (a & b) Labelau defnydd. Mae;r labelau hyn yn cyflwyno gwybodaeth megis sut y defnyddir y prifair gyda geiriau eraill (15a), neu'r arddull ieithyddol y mae'r prifair yn perthyn iddi (15b).
 4. Manylion pellach. Nodyn sy'n dilyn y diffiniad, yn rhoi gwybodaeth ynglŷn ag agweddau o'r ystyr, megis cyd-destun ei defnydd, neu pynciau y cysylltir yn aml â'r ystyr.
A numbered image of a dictionary entry's extra information
  box. There is one numbered item: 17 - labelling one of the dropdown menu items.
 1. Dewislen gwybodaeth pellach. Ymddengys yr adran hon ar ddiwedd y rhan fwyaf o gofnodion y geiriadur. Mae'n cynnwys gwybodaeth pellach am y prifair. Cliciwch/tapiwch ar y saethau trionglog ar yr ochr chwith er mwyn ehangu'r blwch perthnasol.
A numbered image of an extra information box for headword
  'glas', labelled 'glas in use'. The numbered items are: 18 - the heading for the usage
  information; 19 - a hyperlinked word within the usage information text.
 1. Blwch "in use". Mae blwch "in use" yn disgrifio rhyw agwedd o ddefnydd y prifair.
 2. Gair â dolen. Pan fo cofnod yn y geiriadur am air sy'n pwysig i'r drafodaeth, rhoddir dolen i fynd a chi at y cofnod.
A numbered image of an extra information box labelled
  'phrases and idioms'. The numbered items are: 20 - the heading 'compounds'; 21 - the heading
  'idioms and phrases'.
 1. Termau cyfansawdd. Dyma rhestr o dermau sy'n cynnwys y brifair.
 2. Idiomau ac ymadroddion. Rhestr o idiomau ac ymadroddion Cymraeg sy'n cynnwys y brifair.
A numbered image of an extra information box labelled
  'roots and relatives'. The numbered items are: 22 - the heading 'roots'; 23 - the heading
  'connections'; 24 - the heading
  'family'; 25 - the headings
  'synonyms' and
  'antonyms'.
 1. "Roots". Gwybodaeth ynglyn â tharddiad y prifair.
 2. "Connections" a "Family". Geiriau sy'n rhannu gwreiddiau â'r prifair. Geiriau Cymraeg a geir yn "Family", a geiriau mewn amryw o ieithoedd a geir yn "Connections".
 3. "Topics and Themes". Geiriau Cymraeg sy'n rhannu thema neu bwnc gyda'r prifair.
 4. "Synonyms" ac "Antonyms". Geiriau Cymraeg ag ystyr tebyg i'r prifair neu ystyr sy'n wyrthwynebol i'r prifair.
A numbered image of an extra information box for the
  headword 'coch' labelled
  'forms of coch'. The numbered items are: 26 - a section detailing mutations of the headword; 27
  - an informational paragraph explaining the use of the plural form of the headword.
 1. "Forms of..." - adran ffurfiau. Adran sy'n rhestri ffurfiau ar y prifair, er enghraifft treigladau, ffurfiau benywaidd/gwrywaidd, ffurfiau lluosog, a.y.y.b.
 2. "Forms of..." - nodyn gwybodaeth. Weithiau, mae'n ddefnyddiol ychwanegu nodyn sy'n esbonio rhyw agwedd anodd neu annisgwyl ar ffurfiau'r prifair.